Banner forside, Norsk Polarhistorie

Arktis

Navnet Arktis kommer av det greske ordet "arktos", som betyr bjørn. Arktis er en benevnelse på hav- og landområdene omkring Nordpolen.

Som man kan vente seg, er disse nordligste områdene preget av et kjølig klima. Likevel er den klimatiske variasjonen ganske stor, særlig på grunn av havstrømmene. Golfstrømmen gjør klimaet ved norskekysten betydelig mildere enn ved kysten av Sibir. Denne klimatiske variasjonen, men også andre forhold, gjør at definisjonene av Arktis også er mange.

En definisjon som har vært vanlig går ut på å definere land- og havområdet nord for polarsirkelen som Arktis. Mange mener at dette er lite hensiktsmessig, nettopp på grunn av klimaforskjellene. Andre definisjoner tar derfor utgangspunkt i klimatiske forhold. Ett slikt definisjonskriterium er "området nord for tregrensen", et annet går ut på å definere Arktis som området der gjennomsnittstemperaturen for juli er under 10 °C.

Dersom den siste definisjonen skulle gjøres gjeldende, ville en liten del av Varangerhalvøya i tilfelle falle inn under definisjonskriteriene, men slik er det ikke vanlig å definere Arktisk i Norge. Den vanlige norske forståelsen er derfor at norsk Arktis består av øygruppen Svalbard og øya Jan Mayen

Norsk Arktis utgjør noen av de siste relativt uberørte villmarksområdene i verden. Å bevare det slik er en utfordring i et område som preges av et ekstremt klima, og hvor naturen trenger lang tid for å reparere skader påført gjennom slitasje og annen menneskelig påvirkning. Det et uttalt mål fra norske myndigheter å forvalte norsk Arktis på en slik måte at det forblir et av de best bevarte villmarksområdene i verden.


Avgrensing av Arktis

Arktis er hav- og landområdene omkring Nordpolen.

Avgrensningen av Arktis mot sør er definert på mange måter. Polarsirkelen er ofte benyttet.

Mer naturlig vil det kanskje være å anvende tregrensen som stort sett faller sammen med områder hvor middeltemperaturen for juli er 10° C. Det avgrenser områder som det naturmessig faller rimelig å kalle arktiske. Denne grensen ligger så langt sør som 52 ° N ved Labrador og Aleutene og den tangerer såvidt Fastlands-Norge på om lag 71° N.

Kilde: Vorren, Tore; Norge i Arktis (Norge - det offisielle nettstedet i Island)